CUBICAL QUAD by SP3ASN

Antena prezentowana za zdjêciach poni¿ej zosta³a wykonana przez Heñka SP3ASN i stoi w Jasieniu.
Jak widaæ do takich konstrukcji mo¿na z powodzeniem wykorzystywaæ maszty teleskopowe.

Heniek, dziêki za zdjêcia.
18.09.2005

Clickable Image