Jak nadawaæ z Karaibów przy pomocy Politury

Tekst i zdjêcia:  Henryk  SM0JHF


Nie trzeba wcale chodziæ do sklepu z farbami ani radziæ siê zaprzyja¼nionego stolarza. Metoda jest du¿o prostsza ale proszê o trochê cierpliwo¶ci.

Tytu³ lub nag³ówek to podobno po³owa sukcesu, je¶li zachêci do przeczytania ca³ego artyku³u. Na przyk³ad "Król z królow± pod sto³em !" a poni¿ej ma³ymi literami "podczas turnieju szachowego" napewno wzbudzi zaciekawienie poddanych monarchii. Podobnie jest w tym przypadku - tytu³ ma zachêciæ do przeczytania ca³o¶ci.

1-go listopada obudzi³em siê do¶æ wcze¶nie i co¶ mi siê nie zgadza³o - na zewn±trz by³o ja¶niej ni¿ powinno byæ o tej porze roku. Wyjrza³em przez okno - wszêdzie le¿a³ gruby szron. Pora na mnie by odlecieæ na jaki¶ czas na po³udnie. Gdy parzy³a siê kawa, popatrzy³em na internetow± witrynê jednego z lokalnych biur podró¿y. Za dwa dni by³ tani lot na Dominikanê. Sprawdzi³em na pó³ce, ¿e mam nadal sporo niewykorzystanych kart QSL za poprzedni± aktywno¶æ radiow± /HI9 i pij±c porann± kawê zamówi³em bilet.

W ¶rodê 3-go listopada wyl±dowa³em w Puerto Plata, sporym mie¶cie na pó³nocnym wybrze¿u wyspy Hispaniola, znanej w Polsce jako Haiti. W historii Polski ta wyspa wyst±pi³a kiedy¶ pod nazw± Santo Domingo, w podobnej sytuacji jak dzi¶ Irak. Francja spiera³a siê tam zbrojnie z Hiszpani± oko³o 200 lat temu.

Temperatura na Dominkanie jest odpowiednia dla mojego dobrego samopoczucia, wilgotno¶æ troche za du¿a, ale cygara nie wysychaj±, propagacja radiowa powinna byæ doskona³a, rum dobry i tani, itd. Na lotnisku wynaj±³em samochód - zaproponowano mi tanio Suzuki z napêdem na 4 ko³a. Pojecha³em do hotelu, w którym mieszka³em 2 lata temu. Ale hotel by³ zamkniêty - niestety za ma³o turystów przyje¿d¿a tu ostatnio.

Na pla¿y w pochmurne dni jest te¿ co robiæ.
Ta butelka pomiêdzy siedzeniami nie zawiera politury.


Bez trudu znalaz³em inny hotel w Sosua, ma³ym miasteczku na wschód od lotniska. Ale poziom zak³óceñ od napowietrznych linii elektrycznych by³ za du¿y, oprócz tego, hotel nie podoba³ mi siê jeszcze z innych powodów. Pojecha³em na wschód bo i tak mia³em zamiar dojechaæ do Las Terrenas, gdzie by³em w czasie SP DX Contest 2002. Zatrzyma³em siê na kilka dni w okolicach Cabarete. Hotel by³ przyjemny i tani, z dala od g³ównej drogi. W zasadzie móg³bym nadawaæ z hotelu ale jest to trochê za ³atwe i nudne. Je¼dzi³em samochodem po okolicach w ci±gu dnia a wieczorem wyszukiwa³em spokojne miejsce przy pla¿y, z dala od zabudowañ i linii elektrycznych. W ci±gu paru minut rozstawia³em 7-metrow± wêdkê, pod³±cza³em transceiver do akumulatora samochodowego, transceiver do skrzynki antenowej a skrzynkê antenow± do drutu zaczepionego do wêdki.

Nadajê z samochodu na pla¿y,
antena to drut zaczepiony do 7-metrowej wêdki.


Przez kilka dni by³em przekonany, ¿e mój transceiver zepsu³ siê w³±cznie ze skrzynk± antenow± bo niewiele s³ysza³em i nikt nie s³ysza³ mnie. 6-go listopada przes³uchuj±c wszystkie pasma nie znalaz³em ani jednej stacji amatorskiej. Stacje radiofoniczne by³y du¿o s³absze ni¿ zwykle. Mój kolega, Edwin HI3NR którego zawsze spotykam gdy odwiedzam Dominkanê, kupi³ co prawda niedawno ma³y transceiver i móg³by mi go po¿yczyæ ale automatyczna skrzynka antenowa wymaga³aby modyfikacji aby móc z nim wspó³pracowaæ.

Edwin HI3NR i Ted HI3TEJ na wysoko¶ci 800 metrów,
w tle miasto Puerto Plata.


Powoli, z ró¿nych ¼róde³ dowiadywa³em siê, ¿e po prostu propagacja siê popsu³a a nie moje urz±dzenia. Po kilku dniach pojecha³em dalej na wschód, na pó³wysep Samana. Zrobi³em niespodziankê Erwinowi DL4NCF, który w tym czasie przyjecha³ do swojego domu w Las Terrenas. Dom wraz z antenami jest do wynajêcia i wielu radioamatorów nadawa³o st±d w ostatnich latach. Erwin przyjecha³ tu wraz ¿on± kilka dni wcze¶niej miêdzy innymi aby dokonaæ napraw anten uszkodzonych przez seriê huraganów i nacieszyæ siê nowymi znakami wywo³awczymi - Erwin dosta³ HI9CF a jego ¿ona Luzia DL4NYL otrzyma³a HI9NY.

Luzia DL4NYL / HI9NY po lewej a po prawej Erwin DL4NCF / HI9CF
przy swojej stacji w Las Terrenas.


Pogoda w czasie mojego 2 tygodniowego pobytu by³a deszczowa. Deszcze s± tutaj nag³e i intensywne. Gdy niebo by³o bezchmurne zreperowali¶my antenê Erwina i stremowana Luzia zasiad³a do stacji.

Erwin DL4NCF / HI9CF na dachu swego domu w Las Terrenas,
w tle swie¿o zreperowana antena na opuszczonym maszcie.


Ja mieszka³em w s±siednim domu i nadawa³em na mojej 7-metrowej wêdce. Nie mog³em znale¼æ nikogo, kto wspi±³by siê na palmê obok mojego domu a zarzuciæ drutu antenowego na 20-metrowê wysoko¶æ nie uda³o mi siê. Na przysz³o¶æ trzeba mi bêdzie braæ ze sob± prawdziw± wêdkê z ko³owrotkiem i ¿y³k± a nie antenê wygl±daj±c± jak wêdka. Propagacja powoli poprawia³a siê i nawet uda³o mi siê zrobiæ kilka QSO z Polsk±.

Ale witryna SP3KEY po¶wiêcona ma byæ g³ównie zawodom KF. Zrobi³em z 10 QSO w zawodach OK/OM. Irytuj±ce jest to gdy na 3.5 MHz s³ychaæ bardzo g³o¶ne stacje europejskie, które niestety nie maj± mo¿liwo¶ci wys³uchania s³abych sygna³ów pozaeuropejskich. Moje 45-letnie do¶wiadczenie radioamatorskie ka¿e mi w bajki w³o¿yæ niektóre wyniki w zawodach w kategorii Low Power.

Odwiedzi³em te¿ jednego z bardziej aktywnych w zawodach lokalnego radioamatora. Ted HI3TEJ zbli¿a siê do 40-tki i kilka lat temu powróci³ do radioamatorstwa. Zbudowa³ anteny, zakupil nowoczesny sprzêt i czêsto bierze udzia³ w zawodach i to nawet z dobrymi wynikami. Na ¶cianie radiowego k±cika pod schodami wisi nawet dyplom za SP DX Contest 2003. Ted nadaje tylko na SSB ale obiecuje sobie nauczyæ siê telegrafii. W zawodach telegraficznych coraz czê¶ciej mno¿nikiem HI bêdzie Julio HI3K. Mieszka on na sta³e na Florydzie i nadaje stamt±d pod swoim znakiem AD4Z, lub wspólnie z WC4H pod jego znakiem.

Ted HI3TEJ przy swojej stacji w Puerto Plata.


Na Dominkanie jest Julio obecnie zaanga¿owany w budowê super-stacji na 1200-metrowym szczycie niedaleko miasta Santiago. Nie dojecha³em na szczyt góry aby obejrzeæ tê stacjê ale napewno zrobiê to nastêpnym razem. Bo napewno bêdzie nastêpny raz. Mo¿e rzeczywi¶cie w czasie du¿ych zawodów.

Na tym szczycie górskim powstaje nowa stacja contestowa,
jedna z lepszych na Karaibach.


A co z Politur± ? - napewno zapyta siê niejeden uwa¿ny czytelnik.

Szyld przed posterunkiem policji turystycznej POLITUR.


Po kilku dniach w Las Terrenas wróci³em w okolice Cabarete. Zmêczy³o mne u¿ywanie tylko 7-metrowej wêdki jako anteny. Nie dzia³a³a dobrze na 3.5 i 1.8 MHz a przy z³ej propagacji na wysokich pasmach wydawa³o mi siê, ¿e bêdê mia³ wiêcej zajêcia w³a¶nie na niskich pasmach. Którego¶ dnia uda³o mi sie zamocowac d³ugi drut do palmy na pla¿y. Dzia³a³ lepiej ni¿ wêdka ale gdy przyjecha³em w to samo miejsce nastêpnego dnia, drutu ju¿ nie by³o. W biednych krajach nawet long-wire jest atrakcyjny dla tubylców. Postanowi³em wtedy rozwiesiæ drut pomiedzy dwoma palmami w taki sposób aby nie da³o siê go ³atwo zdj±æ. Ale okaza³o siê to bardzo trudne dla jednej osoby - manewrowanie drutem antenowym i naci±ganie nylonowej linki na dwóch palmach równocze¶nie jest niemo¿liwe. Przeje¿d¿a³ na motocyklu policjant i widzia³ moje zmagania. Jako¶ wyja¶ni³em mu o co chodzi i pomóg³ mi zrobi¶ ca³kiem przyzwoit± antenê typu odwrócone L. Do koñca mojego pobytu korzysta³em z tej anteny i uda³o mi siê zrobiæ sporo ³±czno¶ci na 3.5 MHz.

Dwóch przedstawicieli policji turystycznej Politur,
zawsze gotowych do pomocy turystom.
Nawet przy wieszaniu anten.


Policjant, który mi pomóg³ z anten± nale¿a³ do oddzia³ów tzw. policji turystycznej, która nazywa siê tutaj Politur. I jak siê przekona³em na w³asnej skórze, pomaga turystom nawet rozwieszaæ anteny.copyright
Henryk Kotowski SM0JHF
listopad 200422-11-2004    SP3DWQ